Newyddion

 

 

Gwybodaeth Coronavirus

Hyd yn hyn, toes yna ddim newid mawr i waith yr ysgol yn sgil y Coronavirus, ond rydym yn gofyn i rieni a disgyblion ddilyn y cyfarwyddiadau cenedlaethol o ran golchi dwylo ac ynysu eich hunain a ffonio 111 am gyngor os fyddwch chi’n meddwl eich bod wedi eich heintio.

Mae’r wybodaeth gan y gwasanaeth iechyd ar gael yma.

Mae yna adran i rieni a gofalwyr ac arweiniad i ysgolion ar waelod y dudalen – rydym yn gofyn i chi ei ddarllen a dilyn y cyngor os gwelwch yn dda.

Rydym ni am ohirio Noson Rieni Bwyddyn 10 oedd i fod i’w chynnal Nos Fawrth, Mawrth 17eg. Bydd yn cael ei haildrefnu pan fydd amgylchiadau’n caniatau.

Pe bai unrhyw amgylchiadau’n golygu bod yr ysgol ddim yn gallu rhedeg fel arfer, mi fyddwn ni’n defnyddio gwefan Hwb fel y bydd disgyblion yn gallu dal ati i weithio. Mae gan bob disgybl enw defnyddiwr a chyfrinair .....@hwbcymru.net a byddwn yn defnyddio google Classroom o fewn Hwb i rannu gwaith gyda disgyblion.

Cadwch olwg ar gyfrif Trydar yr ysgol am fwy o wybodaeth @YsgolGlanymor


Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2020

Dyma lle cewch chi wybodaeth am ddewis pynciau ar gyfer y disgyblion fydd yn cychwyn Blwyddyn 10 ym Medi 2020 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Bwletin i Rieni: Chwefror 2020

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

 

 

Cliciwch yma i weld mwy.Wybodaeth i Blwyddyn 9 a 10 Rieni a Disgyblion

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson wybodaeth am gyrsiau coleg blwyddyn 10 i rieni a disgyblion blwyddyn 9: 7/1/20. 07/01/20 - cliciwch yma i weld mwy.

Thaflen wybodaeth pynciau:
Tystygrif Cyntaf BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Digidol - cliciwch yma i weld mwy.


Calendr Adfent Caredigrwydd Glan y Môr 2019

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Calendr 2019/20

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Gwasanaeth Nadolig

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.

System di-arian i dalu am ginio ysgol

Mae'r ysgol wrthi'n symud i system di-arian o dalu am ginio ysgol. Mae eich plentyn wedi cael pecyn i ddod adref gyda ffurflen i wirio bod eich cyfeiriadau ebost a rhifau ffôn yn gywir ac i dderbyn eich caniatad. Mwy o wybodaeth - cliciwch yma.


Caniatâd Hwb

logo HWB

Er mwyn cael y defnydd gorau o wefan Hwb sy'n cael ei ddarparu i ni gan Llywodraeth Cymru, mae angen caniatâd gennych chi fel rhieni a gan y disgyblion. Mae ffurflen ganiatâd wedi ei hanfon adref gyda pob plentyn, ac mae copi o'r ffurflen a gwybodaeth bellach trwy'r linciau yn y ffurflen ar gael - cliciwch yma

 

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Cliciwch yma i weld mwy.


Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Bwletin i Rieni: Chwefror 2019

Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

Cliciwch yma i weld mwy.


Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2019

Moodle - cliciwch yma

Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Gwasanaeth Nadolig Ysgol Glan y Môr 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Ffair Aeaf

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Cystadleuaeth Codio Cymru 2019

clawr

IYdach chi'n 7 - 16 oed? Ydacg chi'n mwynhau codio?
Beth am gystadlu yn ein cystadleuaeth codio am cyfle i ennill gwobrau gwerth chweil.


Cliciwch yma i weld mwy.


Amserlen Chwaraeon Ysgol Glan y Mor

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.

Bwletin Tymor yr Haf 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld mwy.

 

 

 

Mawrth 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld mwy.


Newidiadau Sydd Am Ddigwydd Yn Yr Ysgol Yn Y Misoedd Nesaf

clawr

Newidiadau Sydd Am Ddigwydd Yn Yr Ysgol Yn Y Misoedd Nesaf

Cliciwch yma i weld mwy.

 

Mawrth 2018

clawr

Cyfle - hyfforddiant am ddim!

Cliciwch yma i weld mwy.


Chwefror 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Nadolig 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Tymor yr Hydref 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


I sylw rhieni Bl 10 a 11

Poster

Dewiswch eich Dyfodol Ynys Mon a Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Siopa ar y Nadolig

Poster

Siopa ar y Nadolig Tacwhedd 22ain

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sylw Rhieni Disgyblion Blwyddyn 8 A Blwyddyn 11

Poster

Dyddiadau Newydd Noson Rhieni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


GWASANAETH NADOLIG

Poster

Nos Fawrth Rhagfyr 12fed 2017

7:00yh

Capel y Drindod, Pwllheli.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Taith Nadolig Cyw

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Gaeaf

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Epilepsy Action Cymru

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh

Ysgol Eifionydd 14/11/17
Ysgol Bro Idris (uwchradd) 15/11/17
Ysgol Syr Hugh 16/11/17
Ysgol Gyfun Llangefni 21/11/17

14:30 – 18:30

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Aeaf

Ffair Aeaf Ysgol Glan y Mor


Nos Fercher, Tachwedd 22 ain
6.30 y.h

Cyfle da i siopa at y Nadolig!

Mae modd i fusnesau lleol logi bwrdd yn y Ffair, am fwy o fanylion ffoniwch yr ysgol ar 01758 701244 neu e-bostiwch Jacquip@glanymor.gwynedd.sch.uk. Pris stondin yw £10.

 


Map Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

diwrnod agored heddlu gogledd cymru

Pencadlys Yr Heddlu, Bae Colwyn.

16/09/17

11yb - 4yp

Cliciwch yma i weld yr map

 

Llythyr i Rhieni

Cliciwch yma i ddarllen Llythyr i Rieni 17.07.17


Bwletin i Rhieni: Tymor yr Haf 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Gwisg Ysgol A Chwaraeon Ar Gael Nawr Yn Yr Ysgol

Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwisg Chwaraeon - cliciwch yma

Adroddiad Arolygiad Estyn

Dyma farn Estyn am Ysgol Glan y Môr yn dilyn arolygiad Ionawr 2017:

Perfformiad presennol: Da

Rhagolygon gwella: Da

Gallwch ddarllen yr adroddiad cyfan yma: https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6614040

Diolch i holl staff, disgyblion a rhieni yr ysgol am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled i gynnal y safonau hyn.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr i rieni am yr adroddiad


Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2017

Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2017
http://moodle.glanymor.gwynedd.sch.uk/course/


Hyfforddiant Sgiliau Pel Droed hefo Owain Tudur Jones

cover

Cae 3G Canolfan Hamdden Pellheli

Plant Cynradd am 9.30 a 11.15. Ieuenctid Uwchradd am 2.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Bargen ar Wisg Ysgol

clawr

Mae cyfle i chi brynu gwisg swyddogol yr ysgol am bris gostyngol am gyfnod penodol- tan Ebrill 7fed 2017-o swyddfa'r ysgol.

Cliciwch yma i weld y bargen

 

Bwletin i Rhieni: Tymor yr Hydref

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin

 

Ffair Aeaf

clawr


Ffair Aeaf Ysgol Glan y Mor

Cliciwch yma i weld y poster

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Bwletin Gorffennaf 2016

clawr


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Dadansoddi canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

clawr DYSG


Cyhoeddi newidiadau i system mesur perfformiad TGAU

Mae newidiadau i’w gwneud i’r system sy’n cael ei defnyddio i fesur perfformiad ysgol ar gyfer disgyblion 15 i 16 oed yn dilyn adborth gan athrawon ac eraill yn y sector, yn ôl cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams

Canllaw wedi’i animeiddio ar gyfer rhieni/gofalwyr - cliciwch yma


Cyngerdd Talentau Disgyblion Ysgol Glan Y Môr Pwllheli

poster


Neuadd yr Ysgol

Nos Fercher Mai 11eg

Am 7 o'r gloch

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni

poster


Dydd Mawrth 10/05/2016

18.00yh Ysgol Glan y Môr Pwllheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bwletin Nadolig 2015

poster


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Diwrnod Dillad Nadoligaidd

poster


Dydd Gwener 11/12/2015

£1 - gyda'r elw yn mynd i Little Princess Trust sy'n darparu wigiau i blant sydd wedi colli eu gwallt oherwydd triniaeth.

Cliciwch yma i weld y poster


Adnoddau Adolygu

Resbiradaeth - cliciwch yma

Celloedd - cliciwch yma

Osmosis - cliciwch yma

Y System Dreulio - cliciwch yma


Toriadau'r Cyngor

poster


Dyfodol Gwasanaethau Lleol yng Nghwynedd

Holiadur ar-lein - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld y poster


Ffair Aeaf Ysgol Glan y Môr

poster


Nos Fercher 18/11/2015 - 6.30yh

Oedolion - £3
Pris mynediad i gynnwys lluniaeth ysgafn

Plant dros 11 - £1.50
O dan 11 - AM DDIM
Elw at Multiple Sclerosis Society Cymru

Cliciwch yma i weld y poster


Bwletin Hydref 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


PWYSIG ….

Noson Rieni/Tiwtor Bl 11 wedi newid – 20/10/2015 nid 13/10/15.


Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

poster


Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru 19.09.15

Cliciwch yma i weld y poster

Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 10

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Ebrill 12fed, 2016 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 9

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Mawrth 8fed, 2016 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Bwletin Chwefror 2016

clawr y bwletin


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Dewisiadau Blwyddyn 9

Gwybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Haf 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin

 

 

Bwletin Pasg 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Comic Relief

poster

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Gweithgaredd Technoleg a datrys problemau dan ofal cwmni Wynne a’r CITB

plant

Liam Hannah; Elin Roberts; Cara Jane ac Iwan Williams - pedwar o disgyblion Bl 9 Ysgol Glan y Môr gyda Alison Hourihane (Marchnata / Busnes Cwmni Adeiladu Wynne) a Glyn Hughes (Swyddog Iechyd a Diogelwch i Cwmni Adeiladu Wynne).

Llun:Dewi Wyn-Pwllheli.

Diolch yn fawr i Dewi Wyn am dynnu y lluniau.


Yr Academi Hwylio

plant

Criw o disgyblion ysgol Glan Y Mor ar safle 'Yr Academi Hwylio' newydd ym Mhwllheli gyda Glyn Hughes un o Swyddogion Iechyd a Diogelwch cwmni adeiladu Wynne oedd yn falch o'r cyfle i ddangos sut mae'r adeilad newydd yn datblygu.

Llun:Dewi Wyn-Pwllheli.


'Tocynnau Wish' y Daily Post

poster

Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn wrth gasglu’r 'tocynnau Wish' y Daily Post eto eleni. Rydym wedi llwyddo i gasglu cyfanswm o 21,702. O ganlyniad derbyniodd yr ysgol rodd o £298 fydd yn helpu mawr tuag at dalu am pyst
rygbi newydd. Diolch i bawb a fu’n gymorth i hyn!!

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Bwletin Chwefror 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Pared Dewi Sant

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Ffair Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Noson Rieni Bl 11 03/02/15 - cliciwch yma

Noson Rieni Bl 9 05/03/15 - cliciwch yma

Bwletin Nadolig 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Nodyn Atgoffa ynglŷn â phresenoldeb - cliciwch yma


DVD  Eisteddfod yr ysgol ar werth yn yr ysgol am £3.00.

Ffurflen archebu ar gael yn swyddfa’r ysgol.


Ffair Gaeaf Ysgol Glan y Mor

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Hydref 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Astudiaethau Busnes

Bu dosbarth blwyddyn 11 ar ymweliad i Carl Kammerling International (CKI) ym Mhwllheli fel rhan o’u gwaith . Cawsant gyflwyniad gan Mr Clynton Williams y Rheolwr Adnoddau Dynol . Diolch i Mr Williams a CKI am ein cefnogi.


Daily Post WISH

poster Rydym angen eich cefnogaeth! - cliciwch yma

SCHOOLBEAT

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Calendr Ysgol 2014-2015

calendr digwyddiadau

Dyddiadau Pwysig - cliciwch yma

 

 

Bwletin Haf 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


01.07.14 Paratoi ar gyfer blwyddyn ysgol newydd!

Gwisg ysgol ar werth yn yr ysgol nawr

Cliciwch yma i gael y ffurflen archebu.


06.06.14 - Cymryd rheolaeth o'ch gyrfa

Cysylltu gyda Chynghorydd Gyrfa dros yr haf: geraint.evans@gyrfacymru.com

0800 028 48 44 estyniad 2115 neu 5365 (Canolfan Gyrfa Porthmadog)

Noson Agored Canolfan Gyrfa Porthmadog
8/7/14, 4.30 – 6.30 yr hwyr.

Cyfle i drafod eich cynlluniau ar gyfer Medi 2014.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Pasg 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Bwletin Chwefror 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


  • 07/03/14 Cystadleuaeth Ail Gylchu Dillad Antur Waunfawr - cliciwch yma

  • 07/03/14 Llythyr Noson Rieni- Athrawon Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Bwletin Nadolig 2013

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Ffair Aeaf

poster Dyddiad newydd - 27:11:13 - cliciwch yma

Ffilm y Grŵp Awyr Agored

Cliciwch yma i gael gweld y ffilm


Ysgol Arbennig Newydd i Meirion Dwyfor

poster Cyfle i chwi dweud eich dweud - cliciwch yma

 


Dyddiadau i'w cofio:

Ffair Llyfrau
1.00 – Llyfrgell – Medi 26ain – Hydref 3ydd
Bydd hefyd cyfle i gael cip olwg neu brynu yn y Noson Agored Bl 6 & 7 cynhaliwyd 1af o Hydref yn yr ysgol.
Mae pob llyfr sydd yn cael ei archebu yn arwain at gael llyfrau am ddim i’r ysgol!!!
 
Noson Agored Blynyddoedd 5, 6 & 7
Nos Fawrth, Hydref 1af, 2013
6.00 y.h. tan 8.00 y.h.
 
Taith Gerdded - 8/10/2013


calendr digwyddiadau

Calendr Ysgol 2013-2014

Dyddiadau Pwysig - cliciwch yma

 

Canlyniadau Diwrnod Mabolgampau 2013 - cliciwch yma


PARATOI AR GYFER BLWYDDYN YSGOL NEWYDD!
GWISG YSGOL AR WERTH YN YR YSGOL NAWR


Cliciwch yma i gael y ffurflen archebu.


Banc Bwyd Pwllheli

Mae’r ysgol yn ganolfan casglu bwyd ar gyfer Banc Bwyd Pwllheli mewn cydweithrediad ag Eglwys Sant Pedr,Capel y Drindod a Chapel Penlan. Gallwch ein cynorthwyo drwy gyfrannu rhai o’r eitemau a restrir - cliciwch yma

bwletin

Bwletin Pasg 2013

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Nodwch y newid i'r dyddiad os gwelwch yn dda:

Diwrnod Seremoni Wobrwyo Bl 11 wedi newid i dydd Mawrth 7/5/13 (2pm)


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 9

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Mawrth 19fed, 2013 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


AR WERTH

DVD o berfformiad "Gyrru'r Gair"

Pris £4.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 7 - 22/01/13 - cliciwch yma

Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 11- 29/01/13 - cliciwch yma

 

 

logo

Newyddion - Ysgol i bawb heddiw (23.11.2012)

 

 

 


poster gyrru'r gair

 


Perfformiad o Gyrru'r Gair

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 
poster crysau chwaraeon

 


Topiau Chwaraeon Newydd

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 

 

Welsh for Beginners

Coleg Meirion-Dwyfor

PWLLHELI

Wednesday evening, 6.30 - 9.0 - Beginning on 7 November 2012

For more information contact : Helen Roberts on 01758 701 385 or e-mail hroberts@gllm.ac.


 

poster

 

 

Ffair Aeaf

Nos Fercher 14/11/2012 - 7.30yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Noson Wobrwyo Ysgol Glan y Môr

Nos Fercher 19/09/2012 - 7.00 yh

Mae Dydd Llun a Dydd Mawrth nesaf (sef yr 2il a 3ydd o Orffennaf) yn HMS. Dim ysgol i ddisgyblion.


Diwrnod Mabolgampau yr Ysgol – 2012
Cafwyd diwrnod cymylog ond hynod o braf a chynnes ar gyfer diwrnod mabolgampau blynyddol yr Ysgol ar y 23ain o Fai. ‘Roedd y disgyblion yn llawn brwdfrydedd o’r gystadleuaeth gyntaf ac yn benderfynol o wneud eu gorau dros eu tai. Cafwyd nifer o rasus a chystadleuthau neidio a taflu o safon uchel iawn gyda pedair record ar ddeg yn cael eu torri yn ogystal â nifer o berfformiadau clodwiw arall. Braf oedd gweld cymaint yn cystadlu, ac wedi’r cyfan er fod ennill yn bwysig, cystadlu a chymeryd rhan sy’ bwysicaf. Heb gystadleuwyr does byth enillydd.

Safleoedd Terfynnol Tai – 2012
Genethod Enlli - 377 Gwylan - 308 Tudwal - 394
Enillwyr Tarian y Genethod TUDWAL – 394

Bechgyn Enlli - 332 Gwylan - 512 Tudwal - 378
Enillwyr Tarian y Bechgyn GWYLAN – 512

Cyfanswm Enlli – 709 Gwylan – 820 Tudwal – 772

Capteiniaid Ty Buddugol
Gwylan
Wil Jones & Morfudd Ifans

Enillwyr Cwpan Paul Waltho 2011 i’r Tŷ gyda’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau
GWYLAN – 820 pwynt
2ail – Enlli (722pt) - 3ydd – Tudwal (709pt)

Enillwyr Tarianau Pencampwyr - 2012

Blwyddyn 7
Bechgyn
1af – Cliff Schwabauer (Gwylan)
1af - 100m – record newydd 13.31 eiliad; 300m – record newydd 42.38 eiliad;
Taflu Disgen - record newydd – 24m 95cm; Taflu Pwysau;
2ail – Bailey Rae (Enlli)
3ydd – Ifan Roberts (Gwylan)
Genethod
1af – Daniella Thompson (Tudwal)
2ail – Mari Thomas (Gwylan)
3ydd – Elain Davies (Enlli)


Blwyddyn 8
Bechgyn
1af – Tomos Thomas (Tudwal) 1af – 100m; 200m; naid hir; naid driphlyg.
2ail – Owi Ellis (Gwylan)
3ydd – Elis Williams (Gwylan)
Genethod
1af – Cari Williams (Enlli) 1af - 300m; Naid hir; Naid driphlyg. 4ydd – 200m.
2ail – Alaw Hicks Thomas (Gwylan)
3ydd – Mared Owen (Enlli)

Blwyddyn 9
Bechgyn

1af – Rhys Tudor (Gwylan) 1af – Taflu Pwysau; Disgen; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – Sam Harris (Gwylan)
3ydd – Zac Claybrook (Enlli)
Genethod
1af – Steffi Studt (Gwylan)
- 1af - 100m; 200m; 300m (record newydd 47.19 eiliad); Naid hir; Naid driphlyg; Disgen.
2ail – Sian Rosewarne (Tudwal)
3ydd – Lleucu Myrddin (Enlli)

Blwyddyn 10
Bechgyn

1af – Liam Jones (Gwylan)
1af – 100m; 200m; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – William Jones (Gwylan)
3ydd – Tomos Coles (Tudwal)
Genethod
1af – Catrin Elias (Tudwal) - 1af - 100m; 200m; 300m; Naid hir; Naid driphlyg;
2ail – Moli Davies (Tudwal)
3ydd – Elin Ellis (Tudwal) a Nel Bere (Gwylan)

Recordiau Newydd Eraill
Bechgyn
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 7 – Gwylan – 61.17 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 8 – Tudwal – 3 munud 13.14 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 9 – Enlli – 54.53 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 9 – Enlli – 2 munud 59.78 eiliad
Genethod
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 10 – Tudwal – 61.08 eiliad


Cwpan Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Thlws y Goron Driphlyg

edrych ar y gwpan
edrych ar y gwpan
Cafodd y disgyblion gyfle i weld Cwpan Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Thlws y Goron Driphlyg yn yr ysgol yn ddiweddar.

Disgyblion yn cefnogi'r "Race for Life" 2012 yng Nghaernarfon Mai 20fed

race for life
race for life
race for life
Gwenno Martin; Eli Griffith; Cadi Williams; Erin Povey; Sioned Owen (Swyddog 5x60)
Roberta Williams (Staff); Eli Griffith; Gwenno Martin; Elin Jones;
(Blwyddyn 7)
Leah Jones; Emily Dop; Cara McClelland-Hughes (Blwyddyn 7)

Yr Olympians

olympians

 

Disgyblion blwyddyn 9 ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth creu cywaith yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012. Thema eu cywaith oedd y Gemau Olympaidd.

 

 

 


Enillwyr Cystadleuaeth Gwaith Cartref yr Urdd

enillwyr

 

 

Ebrill Lloyd 8E
Celf 2D Bl 7 & 8
Owain ap Myrddin 7E
Barddoniaeth bl 7
Owi Ellis 8P
Rhyddiaith Bl 8

 

 


Llwyddiant yn yr Urdd

urdd eryri

 

Hoffem longyfarch y disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn yr amrywiol gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd 2012 yng Nglynllifon:

 

1.Cywaith blwyddyn 7-9 – Gwobr 1af.

2.Ysgrifennu barddoniaeth blwyddyn 7 – Owain ap Myrddin – 2il wobr

3. Rhyddiaith blwyddyn 8 - Owi Ellis – 3ydd wobr

4. Cyfansoddi sgript blwyddyn 9 – Gruffydd Davies – 3ydd wobr

5. Gosodiad Cerdd Dant deulais dan 25ain – Ffion Esyllt Roberts – y wobr 1af

6. Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 7+8 – Ebrill Lloyd - 3ydd wobr

7. Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 9 – Steffi Studt – y wobr 1af

8. Graffeg Gyfrifiadurol blwyddyn 9 – Sam Harris – 2il wobr

9. Gwaith creadigol 2D blwyddyn 9 – Sam Harris – 2il wobr


Llongyfarchiadau


ennillwyr

 

Llongyfarchiadau mawr i Alun Jones Williams blwyddyn 9 ar ei gamp yn ennill tlws coffa Wil Sam ac Elis Gwyn mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan bapur bro’r “Ffynnon”.

Daeth Elan Wyn Jones yn ail yn yr un gystadleuaeth a Rhiannon Jenkins yn drydydd.

 

 


Treialon Pysgota Plu

aled hughes

 

 

 

Llongyfarchiadau i Aled Hughes blwyddyn 11 fu’n llwyddiannus iawn yn Nhreialon Pysgota Plu.

Mi fydd yn cynrychioli tîm -18 Cymru yn Iwerddon yn fuan. Pob lwc i chdi Aled.

 

 

 


Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru