Information

 


Click on the heading for more information

Art

Information coming soon 

The English Department

We are a well established department consisting of five members of staff working together to offer a wide range of experiences for the pupils of Ysgol Glan Y Môr. As well as providing lessons that deliver the needs of the curriculum we also aim to provide pupils with a rounded experience of school life through a range of extra- curricular activities. We share in the running of reading and writing clubs and arrange trips and workshops that develop pupils’ interests in the subjects.

The key aim of our department is to develop essential skills whilst encouraging enjoyment and participation for all pupils at all levels.

Information coming soon.

Information coming soon

Information coming soon

Music

Head of the Music Department is Mr Iwan Williams, but a number of peripatetic teachers support the department by visiting the school to give individual lessons under the William Mathias Schools instrumental scheme


· Mrs C. Alwena Roberts – Harp and vocal
· Mr Ray Forrest - Guitar and drums
· Mr Caleb Jones - Brass

The young instrumentalists are encouraged to join the Regional Orchestra and some will achieve the standard to be invited to the County Instrumental Groups.

The Extra Curricular activities play a prominent role in the school calendar and there will be opportunities to perform instrumental and vocal on special occasions. It is a custom to compete at the Urdd Eisteddfod, and in 2018, the school boys' party competed at the national eisteddfod in Builth Wells. A successful Christmas concert was held with over 100 pupils taking part in the concert. The school choir has recently taken part in a Christian Aid activity in Pwllheli and a concert at Neuadd Dwyfor.  

logoReligious Education

Religious Education is offered as a subject to all school pupils during key stage 3. The curriculum is based on the Count Syllabus which corresponds to the National Framework for the subject. The content is open to all pupils of all backgrounds and ability and gives attention to the six main religions of the world. Naturally appropriate attention is given to Christianity in order to reflect the nature of Wales and the local community. The department receives visitors, goes on occasional visits and arranges special services (e.g. Christmas and St. David’s Day) and makes an annual effort to raise money for Christian Aid. Among the themes in years 7-9 are Belonging, Commitment, Suffering and Religion in the 21st century.

A GCSE course is offered to KS4 pupils. The department has chosen Option B offered by the Welsh Joint Education Committee. This is a thematic course on subjects such as Our World, Religion and Conflict and Religion and Medicine. These themes are studied mainly from a Christian and Islamic perspective. GCSE results have been constantly good over the years and it is now possible to sit the first half of the course at the end of year 10. A visit is made to a synagogue, mosque or cathedral during the GCSE course. The department also contributes to PSE provision during KS4.

ymweliad Visiting a mosque

Information coming soon

Information coming soon

Information coming soon

Y Gymraeg - Croeso i’r adran!

Staff
Miss Bethan Williams – Pennaeth yr adran
Mrs Siwan Roberts – Ail yn yr adran
Mrs Glain Thomas / Mrs Iona Hughes
Mrs Mererid Llwyd ( Blynyddoedd 10 – 11 yn bennaf)

Ein nod yw ceisio sicrhau fod y disgyblion yn mwynhau astudio’r pwnc a hybu eu hymwybyddiaeth fod y Gymraeg yn bwysig a pherthnasol, ei bod yn rhan naturiol o’n bywydau ni yma ac y dylid ei pharchu a’i defnyddio. Gobeithiwn ein bod yn annog y disgyblion i wneud eu gorau bob amser ac i ymfalchïo yn eu gwaith.

Themâu a astudir yn y gwahanol flynyddoedd
• Fy nghynefin a thu hwnt – Blwyddyn 7
• Fy myd i ac eraill - Blwyddyn 8
• Bywyd Pobl ifanc – Blwyddyn 9
• Pigo Cydwybod / Cymru a Chymreictod / Natur a Dynoliaeth / Ieuenctid – Blynyddoedd 10 + 11

Gwybodaeth fanylach am Gyfnod Allweddol Tri
Cawn bedair gwers yr wythnos ym mlynyddoedd 7 + 9 a thair gwers ym mlwyddyn 8. Bydd y disgyblion yn cwblhau eu gwaith mewn
• llyfr Cymraeg;
• ffeil ddarllen;
• ffeil farddoniaeth.

Tasgau Llafar
O holi disgyblion am eu hoff dasgau llafar, ar y brig yn gyson daw’r cyfleoedd a gânt i baratoi amrywiol gyflwyniadau ynghyd â’r cyfleodd cyson sy’n codi i fynegi barn ar bob math o bynciau llosg.

Tasgau Darllen
Un arall o’n hamcanion fel adran yw ceisio meithrin agwedd gadarnhaol at lyfrau. Er mwyn datblygu gwahanol sgiliau darllen rhoddwn bwyslais ar bethau megis dewis a darllen ffuglen a llyfrau gwybodaeth o’r llyfrgelloedd dosbarth sy’n bodoli ym mhob un o’r ystafelloedd Cymraeg, bod yn aelod o banel sy’n ateb cwestiynau am lyfrau, ymchwilio i hanes beirdd lleol yn ogystal ag astudio amrywiaeth o gerddi.

Rhai beirdd lleol a chenedlaethol yr edrychir ar eu hanes a’u gwaith
Awduron poblogaidd ymhlith y disgyblion
Cyfresi poblogaidd ymhlith y disgyblion
Robert ap Gwilym Ddu + Dewi Wyn
Emily Huws
Cyfres Strach
Cynan
T. Llew Jones
Cyfres yr Onnen
Gwyneth Glyn
Bedwyr Rees
Cyfres ar Bigau
Myrddin ap Dafydd
Mair Wynn Hughes
Cyfres Pen Dafad
R. Williams Parry
Elin Meek
Cyfres Whap
Mathau o gerddi a astudir
Bethan Gwanas
Cyfres y Dderwen
Cerddi penrhydd
Gareth F Williams
A llawer mwy !
Baledi
Elgan Phillip Davies
 
Sonedau
Caryl Lewis
 
Englynion a chywyddau
   

 

grwp darllen

Caiff rhai disgyblion gyfle i fod yn rhan o’r grwpiau darllen boreol sy’n rhoi pwyslais ar hybu sgiliau darllen ar goedd a dealltwriaeth o ddarllen.

Dyma lun o griw brwdfrydig un o’r grwpiau darllen

Tasgau Ysgrifennu
Amcan arall yw datblygu sgiliau ysgrifennu creadigol a ffeithiol y disgyblion drwy roi cyfleoedd cyson iddynt ysgrifennu mewn amrywiaeth o ffurfiau megis ymson, dyddiadur, adroddiad, araith, stori, cerdd, portread a.y.b. Hybwn y defnydd o dechnoleg gwybodaeth drwy sicrhau cyfleoedd i’r disgyblion gael defnyddio’r cyfrifiadur i gwblhau a chyflwyno rhai tasgau a defnyddio’r we er mwyn ymchwilio.

Gwybodaeth am Gyfnod Allweddol Pedwar
Cawn bedair gwers ym mlwyddyn 10 a phedair ym mlwyddyn 11. Bydd mwyafrif helaeth y disgyblion yn dilyn y cwrs Cymraeg ( Iaith ) a’r cwrs Llenyddiaeth Gymraeg gan fod hyn yn arwain ar ddau gymhwyster ar ddiwedd blwyddyn 11. Cyd-blethir
• tasgau dan reolaeth ysgrifenedig
• tasgau dan reolaeth ar lafar / arholiad llafar
• gwaith y papurau arholiad
yn ystod y ddwy flynedd.

Gweithgareddau allgyrsiol
Cefnogwn Eisteddfodau, cystadlaethau llenyddol, y papur bro a radio’r ysgol . Anogwn y disgyblion i gystadlu mewn amrywiol gystadlaethau lleol a chenedlaethol. Mae’r pwyslais yn amlwg ar gefnogi Eisteddfodau lleol megis Chwilog, Y Ffôr, Penrhyndeudraeth yn ogystal â’r Urdd. Yn ddiweddar, bu cryn ddathlu wrth i ddisgyblion o wahanol flynyddoedd ddod i’r brig yn yr holl Eisteddfodau uchod ynghyd â chystadleuaeth tlws coffa’r brodyr Wil Sam ac Elis Gwyn Jones a drefnir gan bapur bro’r Ffynnon. Yn ogystal rhoddwn y gefnogaeth angenrheidiol i griw o Gyfnod Allweddol Pedwar fod yn gyfrifol am lunio tudalen yr ysgol yn fisol yn Llanw Llŷn ac i griw arall gynnal rhaglenni ar radio’r ysgol yn ystod amseroedd cinio.


Dyma lun o griw bywiog o flwyddyn 9 fu’n gweithio’n galed ar gystadleuaeth y cywaith ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2012, a lluniau o flwyddyn 7 wrthi’n brysur yn cyd-weithio mewn grwpiau ar dasg ar gyfer y ffeil farddoniaeth.

 

Calendar

Contact

Address: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Phone: 01758 701244
Fax: 01758 701310
E-mail: post@ysgolglanymor.cymru