Chwaraeon

 

logo

Magi Huws is the 5x60 Officer at the school.

"My time as 5x60 officer is shared between a few schools. The aims of the 5x60 project is that children and young people participate in physical activities 5 times a week for 60 minutes.

My role as Young People’s Officer is to be responsible for organising and holding extra curricular activities for pupils – especially for those who do not participate in sporting activities.

Activities arranged for this term are:
Dodgeball, Badminton,Squash, Climbing, Cycling, Dancing, Boxing, Sailing, A day living on the land and survival skills living in the wild.."

Come and join in the fun!

Newyddion Chwaraeon

 

Mabolgampau 2013

Canlyniadau Diwrnod Mabolgampau 2013 - cliciwch yma


Diwrnod Mabolgampau yr Ysgol 2012
Cafwyd diwrnod cymylog ond hynod o braf a chynnes ar gyfer diwrnod mabolgampau blynyddol yr Ysgol ar y 23ain o Fai. ‘Roedd y disgyblion yn llawn brwdfrydedd o’r gystadleuaeth gyntaf ac yn benderfynol o wneud eu gorau dros eu tai. Cafwyd nifer o rasus a chystadleuthau neidio a taflu o safon uchel iawn gyda pedair record ar ddeg yn cael eu torri yn ogystal â nifer o berfformiadau clodwiw arall. Braf oedd gweld cymaint yn cystadlu, ac wedi’r cyfan er fod ennill yn bwysig, cystadlu a chymeryd rhan sy’ bwysicaf. Heb gystadleuwyr does byth enillydd.

Safleoedd Terfynnol Tai – 2012
Genethod Enlli - 377 Gwylan - 308 Tudwal - 394
Enillwyr Tarian y Genethod TUDWAL – 394

Bechgyn Enlli - 332 Gwylan - 512 Tudwal - 378
Enillwyr Tarian y Bechgyn GWYLAN – 512

Cyfanswm Enlli – 709 Gwylan – 820 Tudwal – 772

Capteiniaid Ty Buddugol
Gwylan
Wil Jones & Morfudd Ifans

Enillwyr Cwpan Paul Waltho 2011 i’r Tŷ gyda’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau
GWYLAN – 820 pwynt
2ail – Enlli (722pt) - 3ydd – Tudwal (709pt)

Enillwyr Tarianau Pencampwyr 2012

Blwyddyn 7
Bechgyn
1af – Cliff Schwabauer (Gwylan)
1af - 100m – record newydd 13.31 eiliad; 300m – record newydd 42.38 eiliad;
Taflu Disgen - record newydd – 24m 95cm; Taflu Pwysau;
2ail – Bailey Rae (Enlli)
3ydd – Ifan Roberts (Gwylan)
Genethod
1af – Daniella Thompson (Tudwal)
2ail – Mari Thomas (Gwylan)
3ydd – Elain Davies (Enlli)

Blwyddyn 8
Bechgyn
1af – Tomos Thomas (Tudwal) 1af – 100m; 200m; naid hir; naid driphlyg.
2ail – Owi Ellis (Gwylan)
3ydd – Elis Williams (Gwylan)
Genethod
1af – Cari Williams (Enlli) 1af - 300m; Naid hir; Naid driphlyg. 4ydd – 200m.
2ail – Alaw Hicks Thomas (Gwylan)
3ydd – Mared Owen (Enlli)

Blwyddyn 9
Bechgyn

1af – Rhys Tudor (Gwylan) 1af – Taflu Pwysau; Disgen; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – Sam Harris (Gwylan)
3ydd – Zac Claybrook (Enlli)
Genethod
1af – Steffi Studt (Gwylan)
- 1af - 100m; 200m; 300m (record newydd 47.19 eiliad); Naid hir; Naid driphlyg; Disgen.
2ail – Sian Rosewarne (Tudwal)
3ydd – Lleucu Myrddin (Enlli)

Blwyddyn 10
Bechgyn

1af – Liam Jones (Gwylan)
1af – 100m; 200m; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – William Jones (Gwylan)
3ydd – Tomos Coles (Tudwal)
Genethod
1af – Catrin Elias (Tudwal) - 1af - 100m; 200m; 300m; Naid hir; Naid driphlyg;
2ail – Moli Davies (Tudwal)
3ydd – Elin Ellis (Tudwal) a Nel Bere (Gwylan)

Recordiau Newydd Eraill
Bechgyn
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 7 – Gwylan – 61.17 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 8 – Tudwal – 3 munud 13.14 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 9 – Enlli – 54.53 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 9 – Enlli – 2 munud 59.78 eiliad
Genethod
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 10 – Tudwal – 61.08 eiliad


Gweithgareddau 5x60

tim rygbi
sboncen
Cymerodd disgyblion rhan mewn nifer o weithgareddau 5x60 yn ystod Tymor y Gwanwyn 2012.

Ar ddechrau mis yma bu 2 grŵp o enethod yn cymryd rhan mewn arddangosfa “Noson o Ddawns i Ysgolion Gwynedd a Môn” yn y Galeri yng Nghaernarfon. Cafwyd cyfle i berfformio ar lwyfan o flaen cynulleidfa. Mi roedd y genethod wedi mwynhau'r cyfle. Bu cystadleuaeth lwyddiannus Sboncen arall yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda. Glan y Môr enillodd gyda 21 pwynt i 15. Bu hefyd cystadleuaeth rygbi wythnos yma i enethod Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog yng nghlwb chwaraeon Efailnewydd. Bu’n hanner tymor llawn gweithgareddau felly!


Cwpan Gwynedd
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed blwyddyn 7 ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth uchod. Ar eu taith mae’r tîm arbennig hwn wedi curo ysgolion fel Botwnnog, Eifionydd, Ardudwy a’r Bala cyn wynebu ysgol Brynrefail yn y gêm derfynol yr wythnos ddiwethaf. Y sgôr derfynol wedi gêm gystadleuol a hynod o galed oedd Glan y Môr 2, Brynrefail 0. Dyma gwpan gyntaf y tîm ifanc hwn felly. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Ar yr un diwrnod roedd disgyblion blwyddyn 8 hefyd yn cystadlu yn rownd derfynol y gwpan ar gyfer eu hoedran nhw. Er mai colli o 4 i 0 yn erbyn ysgol Syr Hugh Owen wnaethant, rydym yn eu llongyfarch hwythau ar gyrraedd y rownd derfynol a chwysu a gwneud eu gorau yn erbyn tîm cryf y Cofis.

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru