Blwyddyn

 

Cliciwch ar y pennawd i gael y wybodaeth

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

 

Dewisiadau Blwyddyn 9
Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn dynodi’n union beth sydd yn rhaid ei astudio hyd at ddiwedd Bl 9, ond o ddechrau Blwyddyn 10, bydd rhywfaint o ddewis yn y pynciau a astudir. Mae penderfynu rhwng rhai pynciau a’i gilydd ar ddiwedd blwyddyn 9 felly yn gam naturiol a phwysig tuag at lunio patrwm gyrfa yn y dyfodol.

Bydd pawb yn astudio Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Bydd pawb hefyd yn dilyn yr hyn a elwir yn graidd dysgu sef Addysg Bersonol, Addysg Grefyddol , Dinasyddiaeth a Gyrfaoedd yn ogystal ag Addysg Gorfforol. Bydd hyn yn arwain at gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Yna byddant yn dewis TRI phwnc arall.


Cyflwynir y pynciau dewisol mewn tair colofn a rhaid i bob disgybl ddewis UN pwnc o bob colofn. Mae y dewis o bynciau yn un hynod bwysig- gallai dewis cyfuniad anghywir gyfyngu ar y dewis o swyddi posib maes o law. Mae manteision garw yn deillio o gadw cydbwysedd yn y dewis o bynciau.

Er mwyn hwyluso’r broses o wneud dewisiadau a sicrhau cyn belled a phosib fod pawb yn gwneud y dewis cywir rydym yn defnyddio’r wefan Gyrfa Cymru Ar Lein ( www.careerswales.com ) sydd yn rhoi arweiniad ar sut i wneud y dewisiadau cywir yn ogystal a rhoi manylion am swyddi a gyrfaoedd. Mae hefyd yn rhestru’r gwahanol swyddi sy’n berthnasol i’r pynciau a ddewisir yn ogystal a chynnig mathau o swyddi sy’n berthnasol i sgiliau arbennig a lefel cymhwysterau posib.

Bydd disgyblion yn cael eich enwau defnyddwyr a chyfrinair ar gyfer logio ymlaen i Wefan Gyrfa Cymru ym mis Ionawr.

Cant gyfle i ymchwilio i'r gwahanol bynciau a sgiliau byd-gwaith yn y gwersi tiwtorial a dewis eu hopsiynau ar y We. Bydd cyflwyniad i ddisgyblion a rhieni ym Mis Chwefror i drafod Byd-Gwaith /Dewisiadau/ Y BAC. Bydd hefyd cyfle i flasu rhai pynciau sydd yn cael eu cynnig tu allan i’r ysgol yng Ngholeg Meirion / Dwyfor. Bydd angen i bawb ddewis eu pynciau erbyn y Pasg a bydd Noson Rhieni i gael cyfle i drafod rhain gyda'r athrawon / staff y Coleg a chadarnhau’r dewisadau.

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

 

 

Pynciau

 

Cliciwch ar y pennawd i gael y wybodaeth

Addysg Grefyddol

logoMae Addysg Grefyddol yn cael ei gynnig fel pwnc i holl ddisgyblion yr ysgol yng nghyfnod allweddol 3. Mae’r cwricwlwm wedi ei seilio ar y Maes Llafur Sirol sy’n cyfateb i’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer y pwnc. Mae’r cynnwys yn agored i ddisgyblion o bob cefndir a gallu ac yn rhoi sylw i chwe prif grefydd y byd. Yn naturiol rhoddir sylw teilwng i Gristnogaeth er mwyn adlewyrchu natur Cymru a’r gymuned leol. Mae’r adran yn derbyn ymwelwyr i’r gwersi, yn mynd ar ymweliadau achlysurol ac yn trefnu rhai gwasanaethau arbennig (e.e. y Nadolig a Gŵyl Ddewi) ac yn ymdechu’n flynyddol i godi arian ar gyfer Cymorth Cristnogol. Ymhlith y themau ym mlynyddoedd 7-9 y mae Perthyn, Credoau, Ymrwymiad, Dioddefaint, Crefydd yn yr 21ain ganrif.


Cynigir cwrs TGAU i ddisgyblion CA4. Mae’r adran yn dewis cwrs manyleb B Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru. Dyma gwrs thematig ar bynciau fel Ein Byd, Crefydd a Gwrthdaro a Crefydd a Meddygaeth. Mae’r themau yma’n cael eu hastudio o safbwynt Cristnogaeth ac Islam yn bennaf. Bu canlyniadau TGAU yn gyson dda ar hyd y blynyddoedd a bellach mae’n bosibl eistedd arholiad ar hanner cyntaf y cwrs ar ddiwedd blwyddyn 10. Trefnir ymweliadau â synagog, mosg neu eglwys gadeiriol fel rhan o’r cwrs TGAU. Mae’r adran hefyd yn cyfrannu i wersi Abach CA4.

ymweliad Ymweld â mosg ym Manceinion

Gwybodaeth yn dod yn fuan

BTEC Cyntaf Lefel 2 Mewn Busnes
Cwrs di-arholiad yw hwn – gyda’r gwaith yn cael ei asesu drwy aseiniadau dros y ddwy flynedd. Astudir dwy uned mandadol sef Uned 1 Pwrpas Busnes ac Uned 2 Cyfundrefnau Busnes a chyfuniad o unedau eraill i ddod â chyfanswm y credydau i 30.

Yn ystod y cwrs dwy flynedd hwn ceisir cyfoethogi profiadau’r disgyblion drwy ymweld â gwahanol fusnesau – bach a mawr ee. CKI a Jaguar – Land Rover. Seilir gwaith yr unedau ar fusnesau real fel bod y disgyblion yn cael cyfle i ddysgu am y byd busnes go iawn ac er mwyn eu paratoi tuag at waith yn y dyfodol.

Gwybodaeth yn dod yn fuan 

Cerddoriaeth

Pennaeth yr Adran Gerdd ydy Mr iwan Wyn Williams, ond mae nifer o athrawon teithiol yn cefnogi’r adran trwy ymweld â’r ysgol i roi gwersi unigol o dan gynllun offerynnol Ysgolion William Mathias:

· Mrs C. Alwena Roberts – Telyn a Llais
· Mr Ray Forrest – Drymiau a Guitar
· Mr Urien Huws – Pres
· Ms Elin Roberts – Chwythbrennau

Anogir yr offerynwyr ifanc i ymuno â’r Gerddorfa Rhanbarth a bydd rhai yn llwyddo i gyrraedd y safon i fynychu Grwpiau Offerynnol y Sir.

Mae’r gweithgareddau Allgyrsiol yn chwarae rhan amlwg yn y calendr ysgol a bydd cyfleoedd i berfformio’n offerynnol a lleisiol ar achlysuron arbennig. Mae’n arferiad i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, ac ym mis Mai 2019 bu partïon dan 15 a dan 19 yn cystadlu yn eisteddfod yr Urdd Caerdydd. Mae corau ac unigolion wedi cael cyfleoedd i ddangos eu doniau wrth gymryd rhan mewn cyngherddau yn lleol ac yn diddanu yn rheolaidd griw o gyfeillion yr ardal sydd yn dod i mewn i’r ysgol i de prynhawn sydd wedi ei drefnu gan ddisgyblion arlwyo'r ysgol.

Mae’r adran yn trefnu cyngerdd Nadolig yn flynyddol sydd yn cael ei gynnal mewn capel neu eglwys leol ac yn cydweithio gyda’r adran Gymraeg i drefnu eisteddfod ysgol.

Y Gymraeg - Croeso i’r adran!

Staff
Mrs Medi W Edwrads – Pennaeth yr adran
Mrs Siwan Roberts, Mrs Glain Thomas, Mrs Iona Hughes, Miss Sioned W Hughes a Mrs Melangell T Gruffydd

Ein nod yw ceisio sicrhau fod y disgyblion yn mwynhau astudio’r pwnc a chodi eu hymwybyddiaeth fod y Gymraeg yn bwysig a pherthnasol, ei bod yn rhan naturiol o’n bywydau ni yma ym Mhwllheli ac y dylid ei pharchu a’i defnyddio ym mhob agwedd o’n bywydau bob dydd. Yn ogystal, gobeithiwn ein bod yn annog y disgyblion i wneud eu gorau bob amser a’u hannog i ymfalchïo yn eu gwaith Cymraeg. Ar hyn o bryd, rydym ni fel adran yn paratoi a chynllunio yn ymateb i’r Cwricwlwm newydd i Gymru, ac yn rhoi mwy o bwyslais ar lais y disgybl a TGCh yn ein gwersi.

Themâu a astudir yn y gwahanol flynyddoedd
• Fi fy hun – Blwyddyn 7
• Fy myd i ac eraill yng Nghymru - Blwyddyn 8
• Bywyd Pobl ifanc – Blwyddyn 9
• Pigo Cydwybod / Cymru a Chymreictod / Natur a Dynoliaeth / Ieuenctid – Blynyddoedd 10 + 11

Gwybodaeth fanylach am Gyfnod Allweddol Tri
Cawn bedair gwers yr wythnos ym mlynyddoedd 7 + 9 a thair gwers ym mlwyddyn 8. Bydd y disgyblion yn cwblhau eu gwaith mewn
• llyfr Cymraeg;
• llyfr Llenyddiaeth (cyfuniad o nofel ddosbarth/straeon byrion a Barddoniaeth.

Tasgau Llafar
O holi disgyblion am eu hoff dasgau llafar, ar y brig yn gyson daw’r cyfleoedd a gânt i baratoi amrywiol gyflwyniadau ynghyd â’r cyfleodd cyson sy’n codi i fynegi barn ar bob math o bynciau llosg cyfoes.

Tasgau Darllen
Un arall o’n hamcanion fel adran yw ceisio meithrin agwedd gadarnhaol at lyfrau. Er mwyn datblygu gwahanol sgiliau darllen rhoddwn bwyslais ar bethau megis dewis a darllen ffuglen a llyfrau gwybodaeth o’r llyfrgelloedd dosbarth sy’n bodoli ym mhob un o’r ystafelloedd Cymraeg.

Rhai beirdd lleol a chenedlaethol yr edrychir ar eu hanes a’u gwaith
Robert ap Gwilym Ddu + Dewi Wyn
Cynan
Gwyneth Glyn
Guto Dafydd
Gruffudd Owen
Mathau o gerddi a astudir
Cerddi penrhydd
Baledi
Sonedau
Englynion a chywyddau

 

Tasgau Ysgrifennu
Amcan arall yw datblygu sgiliau ysgrifennu creadigol a ffeithiol y disgyblion drwy roi cyfleoedd cyson iddynt ysgrifennu mewn amrywiaeth o ffurfiau megis ymson, dyddiadur, adroddiad, araith, stori, cerdd, portread a.y.b. Hybwn y defnydd o dechnoleg gwybodaeth drwy sicrhau cyfleoedd i’r disgyblion gael defnyddio’r Chromebooks i gwblhau a chyflwyno tasgau a defnyddio’r we er mwyn ymchwilio.

Gwybodaeth am Gyfnod Allweddol Pedwar
Cawn bedair gwers ym mlwyddyn 10 a phedair ym mlwyddyn 11. Bydd mwyafrif helaeth y disgyblion yn dilyn y cwrs Cymraeg (Iaith ) a’r cwrs Llenyddiaeth Gymraeg gan fod hyn yn arwain ar ddau gymhwyster ar ddiwedd blwyddyn 11. Cyd-blethir
• tasgau dan reolaeth ysgrifenedig
• tasgau dan reolaeth ar lafar
• gwaith y papurau arholiad
yn ystod y ddwy flynedd.

Gweithgareddau allgyrsiol
Cefnogwn Eisteddfodau, cystadlaethau llenyddol, y papur bro a radio’r ysgol . Anogwn y disgyblion i gystadlu mewn amrywiol gystadlaethau lleol a chenedlaethol. Mae’r pwyslais yn amlwg ar gefnogi Eisteddfodau lleol megis Chwilog, Y Ffôr, Penrhyndeudraeth yn ogystal â’r Urdd. Yn ddiweddar, bu cryn ddathlu wrth i ddisgyblion o wahanol flynyddoedd ddod i’r brig yn yr holl Eisteddfodau uchod ynghyd â chystadleuaeth tlws coffa’r brodyr Wil Sam ac Elis Gwyn Jones a drefnir gan bapur bro’r Ffynnon.

Yn ogystal ag Eisteddfodau lleol, un o uchafbwyntiau blynyddol yr Adran yw’r Eisteddfod Ysgol sy’n digwydd ar ddiwrnod olaf cyn y gwyliau Nadolig bob blwyddyn. Byddwn yn cynnal ein pumed Eisteddfod eleni, a byddwn yn cychwyn ymarferion yn ystod cyfnodau cofrestru ac amser cinio rhyw fis cyn y gwyliau Nadolig.

Cyfieithiad yn dod yn fuan ....

The Health and Social Care Department


Staff: Miss Heidi Littler.

The Course: The pupils follow a WJEC GCSE Course .

Career
The course is appropriate for those who are considering a career working with children, in nurseries or in nursery, primary and secondary schools. It is a suitable preparation for a career working with the elderly and with vulnerable adults or those with learning difficulties. Nursing, social work and occupational therapy are also careers that many of the pupils who study the course consider. The pupils are encouraged to choose to spend their year 10 work experience week in these fields. During the two years pupils have an opportunity to discuss various issues with workers from the Care sector who visit the school. We have a good relationship with Careers Wales and we had an opportunity to visit Antur Waunfawr to see their work. We arrange for pupils to have a Career Interview and therefore the experience of applying for a job and receiving feedback on their application forms and their performance in an interview. This of course is of great benefit to them when they are preparing themselves for the World of Work

The English Department

We are a well established department consisting of five members of staff working together to offer a wide range of experiences for the pupils of Ysgol Glan Y Môr. As well as providing lessons that deliver the needs of the curriculum we also aim to provide pupils with a rounded experience of school life through a range of extra- curricular activities. We share in the running of reading and writing clubs and arrange trips and workshops that develop pupils’ interests in the subjects.

The key aim of our department is to develop essential skills whilst encouraging enjoyment and participation for all pupils at all levels.

 

 

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru